Thanos Karpouzis hasn't written any stories yet.

Thanos Karpouzis

πŸ‘¨β€πŸ’» CTO at CoachHub.com | 🌐 thanoskarpouzis.com | πŸ“Berlin DE

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store